Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Informatie conform artikel 5 TMG / artikel 55 RStV

Op deze pagina vindt u de voorwaarden waaronder wij u de producten in onze online winkel leveren. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u producten in onze winkel bestelt. U moet zich ervan bewust zijn dat u, door een van onze producten te bestellen, ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

EEN HUIS

Jan Willem van den Bosch
Pestalozzistraße 40A
80469 München

Telefoon: +49 (0) 8974038505
E-mail: hello@onehouse.de

1. TOEPASSINGSGEBIED; DEFINITIES VAN TERMEN

1.1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “AV”, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en andere diensten die door One House worden aangeboden of verricht. Afwijkende klantvoorschriften zijn niet van toepassing, tenzij verkoper dit schriftelijk heeft bevestigd.

1.2. ‘Consumenten’ in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen voor wie het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een commerciële, zelfstandige of freelance activiteit.

1.3. “Ondernemers” in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn daarentegen natuurlijke personen, rechtspersonen of juridische vennootschappen die bestellingen plaatsen voor commerciële, zelfstandige of freelance doeleinden.

1.4. “Klanten” in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.5. ‘De verkoper’ in deze voorwaarden is One House.


2. SLUITING VAN HET CONTRACT

2.1. De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten, maar eerder een uitnodiging aan de klant om een ​​aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.

2.2. Door de bestelling in de online winkel te plaatsen (door op de knop 'Kopen' te klikken) doet de klant een bindend aanbod gericht op het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in het winkelwagentje en erkent hij hierbij ook de geldigheid van deze algemene voorwaarden en Voorwaarden.

2.3. De verkoper zal de klant onmiddellijk per e-mail informeren over de ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding van het contractaanbod door ons in.

2.4. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door de verkoper. De klant zal de aanvaarding kenbaar maken door hem een ​​aparte e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het product onderdeel is geworden van het koopcontract (orderbevestiging). De overeenkomst tussen de klant en de verkoper komt pas tot stand als de verkoper een contractbevestiging stuurt. Indien de klant geen contractbevestiging ontvangt, is hij niet meer gebonden aan de bestelling.

2.5. Het contract heeft uitsluitend betrekking op de producten die in de orderbevestiging worden meegedeeld. De verkoper is niet verplicht om andere producten die mogelijk deel hebben uitgemaakt van de bestelling te verzenden totdat voor deze producten een aparte e-mail is verzonden waarin wordt bevestigd dat deze producten onderdeel zijn geworden van de koopovereenkomst (contractbevestiging).

2.6. Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en op geautomatiseerde wijze. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.


3. KAN WORDEN GEWIJZIGD

3.1. Seriematig vervaardigde producten en in het bijzonder meubels worden verkocht op basis van monsters en/of illustraties, ook al worden deze voor de klant vervaardigd volgens zijn of haar individuele wensen. Voordat de producten worden gekocht, heeft de klant de mogelijkheid om dit te doen

 1. afbeeldingen van producten bekijken samen met de tekst waarin het product wordt beschreven, waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden zoals scherminstellingen en beperkingen van de klant;
 2. Controleer tinten, texturen van materialen en andere kenmerken door een One House Brand-winkel te bezoeken en/of monsters te bestellen bij de verkoper.

3.2. Gebruikelijke en redelijke kleur- en structuurafwijkingen in hout, metaal en andere materialen (zoals steen, marmer, graniet, keramiek) evenals in textiel en leer blijven voorbehouden. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van maatgegevens die in de handel gebruikelijk zijn en voor de klant redelijk zijn. Door de klant verstrekte onjuiste gegevens, vooral met betrekking tot afmetingen, kleuren en materialen, geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs in te houden.


4. PRIJZEN; BETALING; AANVULLENDE DIENSTEN

4.1. De prijzen die op het moment van bestellen in de onlineshop staan ​​vermeld, gelden. De productprijzen zijn inclusief de toepasselijke Duitse wettelijke BTW.

4.2. De prijzen zijn exclusief bezorg- en/of montagekosten, welke de klant in de onlineshop kan inzien voordat hij de definitieve bestelling plaatst.

4.3. Leveringen van producten en/of diensten op basis van bestellingen van klanten in de onlineshop vinden in de regel uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling of aanbetaling. Aanvullende diensten die de verkoper op verzoek van de klant levert, moeten uiterlijk bij de overdracht of acceptatie worden betaald.

4.4. Indien een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen schadevergoeding eisen en/of de overeenkomst ontbinden.

4.5. De verkoper verstrekt altijd een factuur aan de klant, die hem vóór of uiterlijk bij de levering van de producten en/of diensten wordt overhandigd of anderszins per e-mail wordt verzonden.

4.6. Voor nog te produceren goederen zijn bij het sluiten van de overeenkomst vooruitbetalingen van 50% verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie hierover vindt u in de bestelling.

4.7. Resterende betalingen dienen 5 dagen vóór levering volledig te worden voldaan. Een afzonderlijk verzoek tot betaling zal tijdig door de verkoper worden gedaan.

4.8. Bij betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder de jurisdictie van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragree...

5. LEVERING EN RISICO-OVERGANG

5.1. Tenzij contractueel anders overeengekomen, worden de bestelde producten en/of diensten geleverd op het door de klant opgegeven adres. Levering vindt plaats vanuit het magazijn van de verkoper.

5.2. Bij bestelling is de klant verantwoordelijk om de verkoper op de hoogte te stellen van alle omstandigheden waarmee bij de levering rekening moet worden gehouden of die de levering moeilijk of onmogelijk maken. Als de klant dit nalaat of als er onjuiste informatie aan de verkoper wordt verstrekt, moet de klant de eventuele gemaakte kosten of schade aan de verkoper vergoeden. De klant dient bij aflevering de bezorgroutes duidelijk te houden.

5.3. De klant dient ervoor te zorgen dat het gekochte meubilair door deuren, trappenhuizen etc. past en dat de bezorgroute duidelijk is. Indien bezorging aan huis mogelijk is maar niet aan een appartement in de woning, is One House, of de door One House ingeschakelde transporteur, gerechtigd de meubelen in de woning te laten staan.

5.4. De verdere organisatie van de levering aan het appartement en de daaruit voortvloeiende extra kosten maken geen deel uit van het contract met de verkoper en vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper.

5.5. De beschikbaarheid en/of levertijden van individuele producten en/of diensten staan ​​vermeld in de artikelbeschrijvingen. De informatie van de verkoper over de leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij in uitzonderlijke gevallen de leveringsdatum door de verkoper bindend is beloofd.

5.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​deellevering te doen indien dit voordelig blijkt voor een snelle afhandeling en de deellevering redelijk is voor de klant. Extra kosten voortvloeiende uit deelleveringen worden niet aan de klant in rekening gebracht.

5.7. De verkoper behoudt zich het recht voor zich te ontheffen van de verplichting tot nakoming van de overeenkomst, indien de producten op de dag van levering door One House en/of haar leveranciers moeten worden geleverd en de levering geheel of gedeeltelijk uitblijft. Dit voorbehoud van zelflevering geldt alleen als de verkoper niet verantwoordelijk is voor het uitblijven van de levering. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan prestatie indien tijdig een zogenaamde congruente hedgingtransactie met One House en/of haar leveranciers is afgesloten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. Indien de producten niet worden geleverd, zal de verkoper de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds betaalde aankoopprijs en leveringskosten terugbetalen.

5.8. Voor consumenten gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over wanneer de goederen worden overgedragen aan de consument of een door de consument aangewezen ontvanger. Dit geldt ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. De overdracht is hetzelfde als de koper in gebreke is met acceptatie. Anders gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen over op de koper bij de overdracht, of in het geval van postorderaankopen, bij levering van de goederen aan de expediteur of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. .

5.9. De klant dient de goederen onmiddellijk na levering of afhaling te inspecteren en eventuele zichtbare gebreken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan One House te melden om deze te kunnen claimen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD (VERLENGD)

Indien de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een bijzonder publiekrechtelijk fonds of een ondernemer is die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, zijn bovendien de volgende voorwaarden van toepassing.

 1. De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de toestemming voor de wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in te trekken en bij niet tijdige betaling de overeenkomst te ontbinden en de teruggave van de goederen te eisen.
 3. De klant draagt ​​nu de vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen over aan de verkoper ter hoogte van het met de verkoper overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief BTW). Deze overdracht geldt ongeacht of het gekochte artikel zonder of na bewerking is doorverkocht.
 4. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen. De verkoper blijft echter gerechtigd de vordering zelf te innen.
 5. De verkoper zal de vordering echter niet innen zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengst voldoet, geen betalingsachterstand heeft en in het bijzonder geen aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort.


7. STANDAARD VAN AANVAARDING

7.1. Indien de koper, na het verstrijken van een voor hem gestelde redelijke termijn, met de dreiging de overeenkomst na het verstrijken van de termijn te herroepen of schadevergoeding in plaats van nakoming te eisen, zwijgt, of betaling en/of aanvaarding weigert of uitdrukkelijk verklaart dat hij niet wil accepteren, blijft de claim van de verkoper aandringen op nakoming van het contract. In plaats daarvan kan hij zich terugtrekken uit het contract en/of een schadevergoeding eisen in plaats van prestatie overeenkomstig artikel 7.2.

7.2. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper overeenkomstig artikel 7.1 een schadevergoeding in plaats van nakoming eist, kan de verkoper een forfaitair bedrag van 25% van de koopprijs zonder aftrek vorderen, tenzij de koper bewijst dat er geen schade is ontstaan. alles of niet voor het bedrag van het vaste tarief werd gecreëerd.

7.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om in plaats van de forfaitaire schadevergoeding een hogere schadevergoeding te eisen, bijvoorbeeld bij op maat gemaakte producten en/of speciale bestellingen.

7.4. Indien de vertraging in de acceptatie langer duurt dan één maand, is de koper de eventueel gemaakte opslagkosten verschuldigd. Voor opslag kan de verkoper ook gebruik maken van een rederij.


8. INTREKKING

8.1 De verkoper hoeft niet te leveren als de fabrikant de productie van de bestelde goederen heeft stopgezet of als er sprake is van overmacht, op voorwaarde dat deze omstandigheden zich na het sluiten van het contract hebben voorgedaan en op het moment van het sluiten van het contract niet te voorzien waren en de verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-levering en het bewijst ook dat hij tevergeefs heeft geprobeerd soortgelijke goederen te bemachtigen. De verkoper moet de koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de genoemde omstandigheden en hem de geboden tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

8.2 De verkoper heeft een herroepingsrecht indien

 1. de koper onjuiste informatie heeft verstrekt over de feiten die essentieel zijn voor zijn kredietwaardigheid en die de aanspraak van verkoper op nakoming op gerechtvaardigde wijze in gevaar kunnen brengen en/of
 2. de klant een verschuldigde koopprijs niet heeft betaald of meer dan 3 maandelijkse termijnen in verzuim is en/of
 3. Tegen zijn bezittingen werd een insolventieprocedure aangespannen.

Op het retourneren van goederen is artikel 9 van toepassing.


9. RETOUR VAN GOEDEREN

9.1. Bij herroeping en teruggave van geleverde producten heeft de verkoper recht op kostenvergoeding, gebruiksoverdracht en waardevermindering overeenkomstig de volgende bepalingen. De verkoper heeft altijd recht op een vergoeding van kosten zoals transport- en montagekosten ten belope van het gemaakte bedrag.

 1. Voor meubelen bij herroeping en retour na levering in de 1e helft van het jaar 30% van de koopprijs en in de 2e helft van het jaar 35% van de koopprijs. In jaar 2 in de 1e helft van het jaar 40% van de koopsom en in de 2e helft van het jaar 55% van de koopprijs.
 2. Bij herroeping zijn deze percentages ook van toepassing op de te betalen gebruiksvergoeding.
 3. Het staat de koper vrij om het bewijs te leveren dat One House geen verlies heeft geleden of slechts een lager verlies dan de bovengenoemde forfaitaire bedragen.

10. GARANTIE

10.1. De koper heeft recht op wettelijke garantieclaims.

10.2. De koper dient One House een begrijpelijk bewijs van eventuele vermeende gebreken te verstrekken. One House kan de reparatie of vervangende levering weigeren indien hieraan onevenredige kosten zijn verbonden en een andere vorm van nakoming mogelijk is zonder noemenswaardige nadelen voor de koper.

10.3. Om de schade of het defect vast te stellen en te beslissen welk type reparatie of vervangende levering passend is, kan de verkoper een onafhankelijke deskundige opdracht geven om de schade ter plaatse te beoordelen.

10.4. De koper kan zich uit de overeenkomst terugtrekken of een verlaging van de koopprijs eisen, als de daaropvolgende prestatie mislukt of niet binnen een redelijke termijn is geleverd of definitief door de verkoper is geweigerd. Een reparatie wordt na de tweede mislukte poging geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt.

10.5. Als de koper ervoor kiest zich terug te trekken in overeenstemming met artikel 10.4, moet hij de defecte goederen retourneren en een vergoeding betalen voor het daaruit voortvloeiende voordeel. Bij het bepalen van de waarde is de proportionele lineaire waardevermindering ten opzichte van de werkelijke gebruiksduur en de verwachte totale gebruiksduur van belang.

10.6. Niet onder de garantie valt slijtage of schade ontstaan ​​door koper als gevolg van onnatuurlijk gebruik, vocht, overmatige verwarming van de kamers, andere temperatuur- of weersinvloeden of onoordeelkundige behandeling.

10.7. Voor exposities bedraagt ​​de garantieperiode 1 jaar vanaf levering. Het achteraf beweren van duidelijke gebreken is uitgesloten.

10.8. Garantieclaims voor nieuw meubilair vervallen 5 jaar na levering.

10.9. Als de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een speciaal fonds van publiek recht of een ondernemer is die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, bedraagt ​​de verjaringstermijn voor garantieaanspraken 1 jaar vanaf de overdracht. De bovenstaande verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op de claims van de klant tot schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid, noch op claims tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken. De bovengenoemde verkorting van de verjaringstermijn geldt ook niet voor schadeclaims die gebaseerd zijn op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.


11. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

11.1. De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Dit geldt niet voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie een individuele selectie of bepaling door de consument noodzakelijk is of de goederen duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Daartoe behoren alle gestoffeerde en lederen meubelen die individueel volgens de eisen van de klant met klantspecifieke module-, materiaal- en kleurcombinaties worden vervaardigd, evenals meubels zoals eettafels en tapijten, die volgens de individuele specificaties van de klant worden vervaardigd. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor andere producten die vanwege hun aard of wijze van vervaardiging een levertijd hebben van meer dan vier weken.

11.2. Indien de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een bijzonder publiekrechtelijk fonds of een ondernemer is die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, heeft hij geen recht op het wettelijke herroepingsrecht. .

11.3. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de klant de goederen in ontvangst neemt.

11.4. In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld maar afzonderlijk zijn geleverd, bedraagt ​​de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de klant de laatste goederen in bezit heeft genomen.

11.5. Bij een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken bedraagt ​​de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de klant de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen.

11.6. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant contact opnemen met de verkoper (ONE HOUSE, Pestalozzistrasse 40A, 80469 München / +49 (0) 89 74038505 / hello@onehouse.de ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een verzonden brief per post of e-mail) over de beslissing om dit contract te herroepen.

!FORMULIER ANNULEREN!


12. GEVOLGEN VAN ANNULERING

12.1. Indien de klant de koopovereenkomst heeft herroepen, moet de verkoper alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de verkoper de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2. De verkoper kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12.3. De klant hoeft het eventuele waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

12.4. De koper draagt ​​de volledige kosten van de retourzending. Deze worden als onderdeel van de terugbetaling in mindering gebracht.


13. TRANSPORT

13.1. Indien goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, moeten deze fouten rechtstreeks aan de bezorger of het transportbedrijf worden gemeld. De koper wordt verzocht eventuele afwijkingen op de leveringsbon te noteren en de schade onmiddellijk aan de verkoper te melden.

13.2. De meeste gestoffeerde meubelen zijn aan de onderzijde bekleed met een dunne stretchstof (fleece). Dit beschermt tegen stof en vuil tijdens productie en transport. De stof scheurt gemakkelijk en is niet relevant voor het gebruik of de uitstraling van het meubelstuk. Een barst levert geen schade aan het meubel op en geeft geen aanleiding tot een klacht en/of klacht.

14. TOEPASSELIJK RECHT, JURISDICTIE

De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die in verband met dit contract ontstaan, is München.